وضعیت پینگ داخلی

وضعیت پینگ داخلی : اگر به این رنگ باشد ، بدین معنی است که پینگ داخلی شما بهترین شرایط را دارد و پس از اتصال به سرور ، پینگ خوبی نسبت به سرور های بازی خود داشته باشید.

وضعیت پینگ داخلی : اگر به این رنگ باشد بدین معنی است که پینگ داخلی شما شرایط نسبتاً خوبی دارد و پساز اتصال ممکن است دچار اختلال شوید.

وضعیت پینگ داخلی : اگر به این رنگ باشدبدین معنی است که پینگ داخلی شما شرایط ایده عالی ندارد و لذا پیشنهاد میشود از شرکتی که اینترنت گرفته اید ، تماس گرفته و درخواست دهید که وضعیت خط شما برای بهبود بررسی شود .